tirsdag den 23. oktober 2012

Nye arkitektoniske muligheder med bæredygtige Cradle to Cradle tekstilkanaler

Verdens første Cradle to Cradle-certificerede ventilationskanal

CradleVent er verdens første ventilationskanal, der er godkendt som et Cradle to Cradle cer-
tificeret produkt af den anerkendte organisation EPEA i Hamborg. Certificeringen dokumenterer produktets bæredygtighed, og at vi tager ansvar for hele dets livscyklus fra vugge til vugge,
dvs. fra produktion til og med genanvendelse. Ved at etablere et kredsløb nu er vi klar til at
imødekomme fremtidens mangel på ressourcer.

CradleVent er vores bud på et fremtidssikret og bæredygtigt produkt til luftfordeling i kontor-
lokaler, skoler, laboratorier, sportshaller, offentlige bygninger og andre komfortmiljøer.

De stigende krav til bygherrer og arkitekter omkring bæredygtighed og ressourceeffektivitet
gør det attraktivt at lade CradleVent indgå som en veldokumenteret komponent i byggeriet.

Den tekstilbaserede ventilationskanal vil i første omgang blive tilbudt i en hvid Trevira CS
kvalitet, men flere farver følger.
....
Case

På Broomfield Hospital i England har de anvendt tekstilkanaler i en velfærdszone, og kanalerne
er blevet en integreret del af det arkitektoniske udtryk. Læs casen

Bestil CradleVent brochuren


For yderligere oplysninger om CradleVent kontakt os på tlf. 75 36 42 00 eller info@ke-fibertec.dk.

mandag den 15. oktober 2012

London: Olympisk park bygget af lokale genbrugsmaterialer

OL var i London, United Kingdom, i 2012. Opførelsen af den olympiske park bygger på principper om social og miljømæssig bæredygtighed. Et af de mange fremsynede miljøtiltag er at bruge materialerne fra nedrivningen på området til at opføre den nye olympiske park. Denne case beskriver OL 2012’s strategi for affaldshåndtering.

"Idéen om 'affald' burde erstattes af ideen om 'ressourcer'. At smide det ud som affald er spild af penge og er et udtryk for manglende evne til at designe bæredygtige produkter og processer" [Red. oversættelse] (Girardet 2004:195).


2012 OL faciliteterne bliver bygget i et af Londons mest underudviklede kvarterer, Lower Lea Valley. At bygge OL parken kan give en saltvandsindsprøjtning til kvarteret i form af nye transportmuligheder, job, nye boliger, en ny stor grøn park samt gode kultur- og sportsfaciliteter. Det meste af Lower Lea Valley består af forladt industri og dårlige boliger. Området er gennemskåret af tilgroede åer, elektricitetsmaster, veje, Londons metro og godstogtransport. Den olympiske park har som mål at bruge genbrugsmaterialerne fra nedrivningen og rydningen af dette område.

De tilstedeværende materialer kortlægges før nedrivningen sættes i gang, og materialetyper og mængder identificeres. Ud fra kortlægningen bliver der udarbejdet en detaljeret plan for affaldshåndtering på lokaliteten. Dette omfatter mål for genbrug af materialer og behandling af forurenede affaldsmaterialer. Et eksempel på genbrug af materialer i forbindelse med udviklingen af den olympiske park, er genanvendelse af træ.

Rethink Business, tag del i den cirkulære økonomis fremstød

Vær opmærksom på, at mange af denne blogs indlæg kan genfindes på Rethink Business, der nu er den praktiske hjemmeside for Region Midtjyllands projekt  - "Cradle to Cradle som forretningsudvikling"

Baggrund for Rethink Business

Region Midtjylland har gennem en årrække været opmærksom på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan støttes i omstillingen til nye forretningsmodeller med afsæt i cirkulær økonomi for at skabe vækst. En undersøgelse blandt 500 af regionens virksomhedsledere viste, at mange var bevidste om behovet for at omstille sig til en intelligent og bæredygtig vækst, men de færreste havde kapacitet til at håndtere de nye markedsvilkår og lovkrav, som besværliggør omstillingen.
Vækstforum i Region Midtjylland gik skridtet videre og undersøgte, hvordan den cirkulære forretningsmodel kan styrke virksomheders innovationskraft, produktion og konkurrenceevne. Resultatet er en treårig samarbejdsaftale og resultatkontrakt med folkene bag Rethink Business om at skabe vækst i virksomheder og kommuner gennem tankesættet bag cirkulær økonomi.

 

Hvad er Rethink Business

Vi er i en tid, hvor stadig flere milliarder mennesker på jorden med stadig højere levestandard skaber et hidtil uset pres på råstoffer og ressourcer. Resultatet er markante prisstigninger på ressourcer og udpining af begrænsede råstoffer, samtidig med at affaldet hober sig op. Skal vi oprette det eksisterende ressourceforbrug og bevare den høje levestandard, er det nødvendigt med systematiske ændringer og et gennemgribende holdningsskifte. Vi har brug for en ny industriel revolution for at bevare fremtidens ressourcer.
Rethink Business – join the circular economy revolution er et banebrydende dansk initiativ, der har taget lederskab i at skabe den revolution, der skal til for at imødegå ressourceudfordringerne og miljøproblemerne. Med fokus på udvikling og bæredygtighed demonstrerer Rethink Business, hvordan cirkulær økonomi kan skabe innovation, ny vækst, nye arbejdsplader og merværdi for hele samfundet.
Visionen er at gøre Danmark til det første land i verden, der på en bæredygtig og innovativ måde omstiller til cirkulær økonomi og løser fremtidens udfordringer med sparsomme ressourcer og stigende priser på råvarer.
I Danmark er vi mestre i nytænkning, og vi skal nu og fremover leve af at eksportere viden til hele verden. En omstilling til cirkulær økonomi kræver en ny industriel revolution. En revolution skabt af engagerede kræfter på tværs af virksomheder, industri, offentlige institutioner, organisationer, græsrodsbevægelser, undervisningsinstitutioner, myndigheder, politikere og privatpersoner, der står sammen om at sikre den danske økonomi til fremtiden og gøre Danmark til et lysende eksempel for resten af verden.
I løbet af et år vil Rethink Business mobilisere mere end 1.000 privatpersoner og 100 virksomheder, græsrodsbevægelser og politikere. Der er brug for din hjælp til at sikre fremtiden, så tag del i den Cirkulære Økonomiske Revolution og bevar morgendagens ressourcer.

Vækstens Mange Dimensioner

Steen Hildebrandt gør sig i sit ugentlige nyhedsbrev overvejelser over vores måde at leve og producere på. Han tager fat i illusionen om vedvarende og voksende vækst, som er et politisk dogme, der sandsynligvis spærrer for at vi kan se nye veje for samfundsindretning og dynamik.


Han skriver: "
Et nyt og bedre samfund er kun muligt, hvis vi gør op med det stærke, men unuancerede vækstdogme, der som en spændetrøje fikserer den offentlige debat. Der er brug for en radikal nytænkning af vores vækstbegreb.

Politikerne er optaget af økonomisk vækst, og de er optaget af at forøge udbuddet af og efterspørgselen efter såkaldt arbejdskraft. Der skal gang i hjulene igen, siger vi. Vi skal tilbage på vækstsporet. Vi skal ud af den tunnel, som vi i øjeblikket befinder os i.
Ja, nogle begynder at skimte lys forude. Og lys forude betyder i denne sammenhæng, at vi er på vej tilbage til det velfærdssamfund, som vi kendte før krisen. Tilbage til det gamle. ... men vi kommer aldrig tilbage til det gamle!

Masser af inspiration til undervisere med fokus på Cirkulær Økonomi

The Ellen MacArthur Foundation tilbyder undervisere på alle niveauer materiale og guiding indenfor cirkulær økonomi.

Se http://www.ellenmacarthurfoundation.org/education

fredag den 5. oktober 2012

Erhvervspanel: Sådan får Danmark bæredygtig vækst


Verden bruger for mange ressourcer og får for lidt ud af dem. Derfor overrakte Erhvervspanelet for Grøn Omstilling fredag ni konkrete anbefalinger til miljøministeren om, hvordan vi offensivt udnytter ressourcekrisen til at skabe ny vækst i Danmark.Det er erhvervslivet, der har løsningerne og teknologien. Vi påtager os også gerne risikoen og ansvaret for at omsætte de gode ideer til brugbare løsninger og produkter...
DI-DIREKTØR LARS GOLDSCHMIDTDanmark kan blive et af de lande, der leverer løsninger på fremtidens globale ressourceudfordringer. Sådan lyder hovedbudskabet i den rapport, som Erhvervspanelet for Grøn Omstilling fredag overrakte miljøminister Ida Auken. 
Panel i tænkeboks
Miljøministeren har nedsat panelet med direktør Lars Goldschmidt (DI) som formand, og derudover består panelet af førende erhvervsledere, arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, forskere og grønne organisationer. 
Det sidste halve år har panelet været i tænkeboks for at finde fælles løsninger på, hvordan vi skaber bæredygtig vækst i Danmark. Arbejdet har resulteret i ni anbefalinger, som miljøministeren i dag modtager fra panelets formand, Lars Goldschmidt

De ni anbefalinger fra Erhvervspanelet for Grøn omstilling: 
  1. Danmark skal udvikle og implementere innovative grønne helhedsløsninger, der skal gøre os til internationalt foregangsland og udstillingsvindue. 
  2. Danmark skal understøtte en intelligent udvikling og implementering af det biobaserede samfund. 
  3. Danmark skal investere i bæredygtige vandløsninger og fremme vandeffektivitet. 
  4. Danmark skal have en helhedsorienteret ressourcestrategi. 
  5. Danmark skal fokusere sin internationale indsats ud fra strategiske prioriteringer. 
  6. Danmark skal sikre kompetencer og viden, der styrker grøn omstilling. 
  7. Det offentlige skal fremme ressourceeffektivitet og grøn omstilling gennem udbud og offentlige indkøb. 
  8. Regeringen skal arbejde for, at det bliver billigt at handle ressourceeffektivt. 
  9. Den danske regulering skal gennemarbejdes, så den bliver moderne og fremmer helhedstænkning med fokus på bæredygtig vækst.
http://di.dk/Opinion/Nyheder/Pages/ErhvervspanelSaadanfaarDanmarkbaeredygtigvaekst.aspx

torsdag den 27. september 2012

Plastens veje og vildveje – hvor er de nye forretningsområder?

Time:
5 October 2012
12:30 PM - 4:00 PM
 
Venue:
 
Price:
Konference er gratis (tilmelding er nødvendig)

Hvordan kan bedre genanvendelse af plastaffald skabe nye forretningsmuligheder og skabe CO2-besparelser? Det sætter konferencen ”Plastens veje og vildveje – hvor er de nye forretningsområder?” fokus på
Konferencen er arrangeret af Plastic Zero (Københavns Kommune), Copenhagen Cleantech Cluster, Dansk Design Center, Teknologisk Institut, Innovationsnetværk for Miljøteknologi og DAKOFA.

Du vil blive præsenteret for resultater fra igangværende danske innovationssamarbejder om håndtering af plastaffald, herunder sortering, ressourcebesparende anvendelse og genanvendelse. Dagen byder også på en workshop, hvor et bredt udsnit af aktører fra hele plast-værdikæden peger på, hvor innovation og nytænkning vil have størst effekt, hvis der skal skabes nye forretningsmuligheder inden for håndtering, genanvendelse og minimering af plastaffald.